بینایی ماشین

هدف
• آشنایی با ویژگی‌های مختلف تصاویر دیجیتال و تکنیک‌های استخراج آن‌ها
• آشنایی با روش‌های ایجاد توانایی ادراک تصاویر برای کامپیوتر
پیش نیاز: پردازش تصاویر دیجیتال، آشنایی با برنامه‌نویسی MATLAB

سرفصل درس
• مقدمه‌ای بر بینایی ماشین: جایگاه و ارتباط با سطوح مختلف پردازش تصویر، تاریخچه، تعاریف، کاربردها، اهداف، حوزه‌ها
• پردازش تصویرهای رنگی: مبانی و مدل‌های رنگ، پردازش تصویرهای شبه‌رنگی و تمام‌رنگی، تبدیل‌های فضای رنگ، فیلترهای رنگی
• تبدیل‌های پیشرفته‌ی تصاویر: Hartley، DCT، DST، Walsh-Hadamard، Slant، Haar، Wavelet، Hough
• پیش‌پردازش تصاویر: الگوریتم‌های بهبود کیفیت، لبه‌یابی، آستانه‌گذاری، عملیات‌های مورفولوژی
• پردازش بافت: تعاریف، نمایش و ارائه، روش‌های آماری، ماتریس‌های هم‌رخداد، بانک فیلترها، الگوهای محلی دودویی، روش‌های حوزه‌ی فرکانس، فیلترهای حلقه/گوه، روش گابور
• روش‌های استخراج ویژگی‌ها: توصیف و تطبیق ویژگی‌ها، روش‌های پردازش مرزها، استخراج گوشه‌ها، عملگر هریس، روش‌های هرمی، اپراتور هریس-لاپلاس، SIFT
• بخش‌بندی: عناصر اساسی تصویر، روش‌های مبتنی بر مرز، روش‌های مبتنی بر ناحیه، آستانه‌گذاری، رشد/ادغام ناحیه، روش‌های مبتنی بر خوشه‌بندی، برش گراف، روش آبریزان، عنصر حرکت، کانتورهای فعال
• تحلیل حرکت: شار نوری، تحلیل و دنبال کردن نقاط، تشخیص کنش، پیش‌بینی کنش/واکنش
• تشخیص شیء: از ویژگی‌ها تا فهم تصویر، تطبیق الگوها، کلاس‌بندی آماری، شبکه‌های عصبی، یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی کانولوشنی، توصیف گرامری

منابع اصلی

1- R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing, Pearson, 4th Edition, 2017.
2- Rick Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer, 2010.
3- Davis A. Forsyth, and Jean Ponce, Computer Vision: A Modern Approach, Pearson, 2nd Edition, 2011.
4- E.R. Davis, Computer and Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities, Academic Press, 4th Edition, 2012.

منابع فرعی

1- M. Nixon, and A. S. Aguado, “Feature Extraction and Image Processing”, Elsevier, 2nd Edition, 2008.
2- M Petrou, “Image Processing: The Fundamentals”, Willey Pub., 2nd Edition, 2010.

پردازش تصاویر دیجیتال

هدف
• آشنایی با مبانی نظری پردازش تصاویر دیجیتال و پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌ها آن در یک محیط برنامه‌نویسی مناسب
• آشنایی با مدل‌های بهبود کیفیت و استخراج اطلاعات از تصاویر پزشکی
پیش نیاز: آشنایی با اصول پردازش سیگنال‌های دیجیتال، آشنایی با مبانی برنامه‌نویسی MATLAB

سرفصل درس

 • مقدمه‌ای بر پردازش تصویر: تعاریف، کاربردها، اهداف، حوزه‌ها، مراحل اساسی پردازش تصویر
 • مبانی احساس، دریافت و درک تصاویر: مبانی دریافت بصری، ناهنجاری‌های سامانه‌ی بینایی، احساس و دریافت تصاویر، دستگاه‌های تصویربرداری، نمونه‌برداری و چندی‌سازی، روش‌های نمایش تصویر
 • پردازش تصاویر در حوزه‌ی مکان I: روابط بین پیکسل‌های تصویر، مبانی پردازش ماتریسی و آرایه‌ای، روش‌های ریاضی و منطقی پردازش تصاویر، تبدیل‌های شدت، پردازش هیستوگرام و تحلیل‌های احتمالاتی، تبدیل‌های هندسی
 • پردازش تصاویر در حوزه‌ی مکان II: مبانی پردازش سیگنال‌ها به کمک فیلترهای خطی، پردازش یک‌بعدی و دوبعدی تصاویر، انواع فیلترهای حوزه‌ی مکان، روش‌های فازی
 • پردازش تصاویر در حوزه‌ی فرکانس: مبانی پردازش سیگنال‌ها در حوزه‌ی فرکانس، پردازش یک‌بعدی تصاویر به‌کمک تحلیل فوریه، تبدیل فوریه‌ی دوبعدی، انواع فیلترهای حوزه‌ی فرکانس، سایر تبدیل‌های جداپذیر تصاویر
 • پردازش تصویرهای رنگی: مبانی و مدل‌های رنگ، پردازش تصویرهای شبه‌رنگی و تمام‌رنگی، تبدیل‌های فضای رنگ، فیلترهای رنگی
 • بهبود و بازسازی تصاویر: مدل‌های نویز و تخریب، روش‌های مکانی و فرکانسی بهبود تصاویر، فیلترهای حذف نویز
 • فشرده سازي تصوير: اصول و مدل¬هاي فشرده سازي تصوير، تئوري اطلاعات، فشرده سازي بدون اتلاف و همراه با با اتلاف، استانداردهاي فشرده سازي.
 • بخش‌بندی تصاویر: تشخیص اجزاء تصویر، آستانه‌گیری، بخش‌بندی مبتنی بر ناحیه، بخش‌بندی تصاویر رنگی.
 • مباحث پیشرفته در پردازش تصویر: تبدیل موجک و پردازش تصاویر چنددقتی، روش‌های شکل‌شناسی

منابع اصلی

1- R.C. Gonzalez, R.E. Woods, “Digital Image Processing”, Prentice Hall, 3rd Edition, 2007.
2- R.C. Gonzalez, R.E. Woods, S.L. Eddins, “Digital Image Processing using MATLAB”, Pearson Prentice Hall, 2nd Edition, 2009.
3- G. Dougherty, “Digital Image Processing for Medical Applications”, Cambridge University Press, 2009.

منابع فرعی

1- I. T. Young, J. J. Gerbrands, and L. J. Van Vliet, “Fundamentals of Image Processing”, Delft University of Technology, 4th Edition, 2002.
2- W.K. Pratt, “Introduction to Digital Image Processing”, CRC Press, 2013.
3- A.K. Jain, “Fundamentals of Digital Image Processing”, Prentice Hall, 1989.
4- M. Nixon, and A. S. Aguado, “Feature Extraction and Image Processing”, Elsevier, 2nd Edition, 2008.
5- M Petrou, “Image Processing: The Fundamentals”, Willey Pub., 2nd Edition, 2010.

بازشناسی الگو

هدف
• آشنایی با مبانی نظری پردازش و بازشناسی الگوها و پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌ها در یک محیط برنامه‌نویسی مناسب
• آشنایی با روش‌های استخراج اطلاعات از داده‌های پزشکی و اعتبارسنجی آن‌ها
پیش نیاز: آمار و احتمال مهندسی (ترجیحاً فرآیندهای تصادفی)، آشنایی با مبانی برنامه‌نویسی MATLAB

سرفصل درس

 • مقدمه‌ای بر بازشناسی الگو: تعاریف، کاربردها، اهداف، بردار ویژگی، روش‌های نظارت‌شده و بدون ناظر
 • تئوری تصمیم‌گیری بیز: تعاریف، توابع جداکننده، تخمین توابع چگالی ناشناخته، تخمین پارامترهای آماری، قانون نزدیک‌ترین همسایگی
 • دسته‌بندهای خطی: پرسپترون تک‌لایه، روش‌های مبتنی بر کمترین مربعات، ماشین‌های بردار پشتیبان، روش فیشر
 • دسته‌بندهای غیرخطی: پرسپترون چندلایه، دسته‌بندهای چندجمله‌ای، توابع متقارن شعاعی (RBF)، تخمین عمومی توابع، ماشین‌های بردار پشتیبان غیرخطی، درخت تصمیم
 • انتخاب هدفمند ویژگی: شکل‌دهی اولیه داده‌ها، نقش مفروضات آماری، معیارهای تفکیک کلاس‌ها، روش‌های کاهش ابعاد ویژگی‌ها
 • خوشه‌بندی داده‌ها: تعاریف و کاربردها، معیارهای مجاورت، روش‌های خطی و غیرخطی، روش‌های نظارت‌شده و بدون ناظر، روش‌های اعتبارسنجی خوشه‌ها
 • داده‌های پزشکی: ملزومات پردازش داده‌های پزشکی، روش‌های اعتبارسنجی پزشکی، چند مثال معروف

منابع

1- S. T Theodoridis and K. Koutroumbas, “Pattern Recognition”, 3rd Edition, Academic Press, 2006
2- C. Bishop, “Pattern Recognition and Machine Learning”, Springer 2006.
3- A. R. Webb, “Statistical Pattern Recognition”, 2nd Edition, John Wiley & Sons Ltd, 2002.
4- R. O. Duda, P. E. Hart and D. Stork, “Pattern Classification”, 2nd Edition, Wiley 2002.

میکروکنترلرها

هدف
• آشنایی با عملکرد سیستمهای مبتنی بر پردازنده به ویژه کامپیوترها.
• آشنایی با نحوه طراحي سيستمهاي Embedded به كمك ميكروكنترلرها

پیش نیاز: مدارهای منطقی – برنامه‌نويسي كامپيوتر

سرفصل درس
• يادآوري مفاهيم دستگاههاي شمار و محاسبات غيردهدهي، مدارات منطقي ديجيتال

• اتوماسيون، سيستم‌هاي كنترلي، پردازنده‌ها و فرآيند اتوماسيون، مزاياي اتوماسيون

• سيستم‌هاي كنترلي و اجزاء آنها، طراحي بخش پردازشگر با مدارات منطقي، طراحي بخش پردازشگر با پردازنده‌ها، اجزاي سيستم‌هاي مبتني بر پردازنده، پردازنده، زبانهاي برنامه‌سازي، اجزاء داخلي پردازنده‌ها، حافظه‌ها و انواع آنها، وسايل ورودي/خروجي، گذرگاهها، معماري ون‌نيومن و هاروارد

• تحليل كارايي سيستمهاي مبتني بر پردازنده، ميكروكنترلرها، سيستمهاي Embedded، معيارهاي انتخاب يك ميكروكنترلر، روند طراحي سيستم با ميكروكنترلرها

• خانواده ميكروكنترلرهاي AVR، مدل برنامه‌نويسي اسمبلي AVR، ثباتهاي AVR، مدل حافظه AVR، قواعد و نمونه‌هاي برنامه‌نويسي اسمبلي، آشنايي با نرم‌افزار شبيه‌ساز AVR Studio IDE، معماري RISC

• تراشه ATMEGA32 و پينهاي آن، پورتهاي ميكروكنترلر، مدار پايه AVR، برنامه‌نويسي اسمبلي ورودي/خروجي در AVR، دستورات بيتي، مثالهاي طراحي سيستم، برنامه‌ريزي سيستم، اشكال‌زدايي سيستم، آشنايي با نرم‌افزار شبيه‌ساز Proteus

• برنامه‌نويسي AVR به زبان C- قالب برنامه‌هاي C، انواع داده‌ها در C، ايجاد تأخير در زبان C، برنامه‌نويسي ورودي/خروجي در C، برنامه‌نويسي منطقي و بيتي در C، تخصيص حافظه در C، استفاده از دستورات اسمبلي در C، آشنايي با AVR GCC و Code Vision‌

• مدارات AVR، نحوه برنامه‌ريزي ميكروكنترلر، بيت‌هاي فيوز در AVR، رابط JTAG

• وقفه‌ها- سرويس‌دهي به شيوه وقفه و سركشي، منابع وقفه AVR، برنامه‌ريزي وقفه‌ها، وقفه‌هاي سخت‌افزاري، وقفه تايمر، وقفه سريال، اولويت وقفه‌ها

• اصول پردازش سيگنالهاي آنالوگ، عملگرها، حسگرها، حلقه‌هاي كنترلي، مبدل آنالوگ به ديجيتال (A/D)، مبدل ديجيتال به آنالوگ (D/A)، مقايسه‌كننده‌هاي آنالوگ

• اصول ارتباطات در سيستم‌ها- ارتباطات موازي و سريال، استاندارد RS232، پورت COM، اصول ارتباط سريال ميكروكنترلر با كامپيوتر، ارسال و دريافت داده‌ها، برنامه‌ريزي ارتباط سريال در AVR

• تايمرهاي AVR- ثباتهاي تايمر، برنامه‌ريزي تايمر در مدهاي گوناگون، ايجاد تأخيرهاي دقيق، برنامه‌ريزي شمارنده‌ها

• مثالهاي كاربردي- اتصال ورودي و خروجي استاندارد (KeyPad ، LCD كاراكتري و گرافيكي، صفحه‌كليد و ماوس كامپيوتر) به ميكروكنترلر AVR، آشنايي با کتابخانه‌هاي استاندارد CodeVision، دسترسي به EEPROM در AVR، راه‌اندازي موتور پله‌اي (Stepper Motor) و موتور DC، تكنيك PWM، رله‌ها و جداسازهاي نوري، پروتكل‌هاي TWI و SPI‌ و سيستم‌هاي نمونه، كارتهاي حافظه MMC/SD، استفاده از تراشه ورودي/خروجي استاندارد 8255، مدهاي كاري 8255، مثالهاي كاربرد 8255

• آشنايي با ميکروکنترلر ARM، برنامه‌نويسي ورودي/خروجي ميکروکنترلر LPC2368، برنامه‌نويسي وقفه.

منابع اصلي
۱) «طراحي کاربردی سيستم با ميکروکنترلر AVR»، محمدرضا يزدچي، جواد راستي، مجتبی نظام‌هاشمی و سعید نصراللهی، انتشارات دانشگاه اصفهان، ویراست دوم، 1393.

2) “The AVR Microcontroller and Embedded Systems Using Assembly and C”, Muhammed Ali Mazidi and et al, Prentice Hall, 2010.

اين كتاب توسط آناهيتا نعيمي به فارسي ترجمه و توسط انتشارات نص در سال ۱۳۸۸ منتشر شده است.
۳) «مرجع كامل ميكروكنترلرهاي AVR»، محمد مهدي پرتوي‌فر و …، انتشارات نص، چاپ سوم، ۱۳۸۷.

منابع فرعي
۱) «۱۱ پروژه با AVR» نوشته مهندس سيد مهدي حسيني، انتشارات آفرنگ، بهار ۱۳۸۸. در اين كتاب مي‌توانيد پروژه‌هاي عملي بسيار كاربردي و مناسبي را بيابيد كه از جمله آنها مي‌توان به راه‌اندازي LCD گرافيكي، فاصله‌ياب ماوراءصوت، ارتباط بي‌سيم راديويي، انتقال داده از طريق اترنت، دربازكن RFID، اتوماسيون خانگي، ثبت اطلاعات با USB، نمايشگر شماره تلفن و … اشاره كرد.

۲) «۱۰ پروژه با AVR» نوشته مهندس مهدي كاظم‌لو و مهندس سيد مهدي حسيني، انتشارات آفرنگ، تابستان ۱۳۸۸. اين كتاب در ادامه كتاب قبلي نوشته شده و پروژه‌هاي كاربردي ديگري مانند آشكارساز تن، كنترل از راه دور مادون قرمز، تابلو تبليغاتي با LED، شماره‌گيري، ضبط ديجيتال صدا، تلفن مركزي و … اشاره كرد.

۳) «مدارهاي اصولي و پايه ميكروكنترلر» نوشته رضا فاني و امين متين‌مقدم، انتشارات نص، تابستان ۱۳۸۸. در اين كتاب پروژه‌هاي كاربردي بسيار متنوع و جالبي با استفاده از ميكروكنترلرهاي ۸۰۵۱ و AVR تشريح شده است.

۴) «ميكروكنترلرهاي AVR» نوشته مهندس علي كاهه، انتشارات نص، ۱۳۸۳. اين كتاب يكي از اولين مراجع فارسي ميكروكنترلر AVR است و از ويژگي‌هاي آن مي‌توان به تشريح كامل برنامه‌نويسي AVR در محيط BASCOM اشاره كرد.

مطالب مفید راجع به ميكروكنترلر 8051

عنوانحجملینک
مقدمه59 کیلوبایتdownload
مقدمه ای بر محاسبات دودویی279 کیلوبایتdownload
اتوماسیون، سیستم های کنترلی371 کیلوبایتdownload
میکرو کنترلرها و سیستم های جا سازی شده184 کیلوبایتdownload
میکروکنترلر 8051 ، سخت افزار و اصول برنامه نویسی1661 کیلوبایتdownload
حلقه‌هاي تکرار184 کیلوبایتdownload
محیط مجتمع µVision263 کیلوبایتdownload
برنامه نویسی میکروکنترلر 8051 به زبان C51178 کیلوبایتdownload
اسمبلر ميكروكنترلر 805169 کیلوبایتdownload
كتاب ميكروكنترلر 8051 مزيدي-ويرايش 2000 (انگليسي)3350 کیلوبایتdownload

مطالب مفید راجع به ميكروكنترلر AVR

عنوانحجملینک
جزوه درس ريزپردازنده‌ها – AVR2484 کیلوبایتdownload
جزوه شماره 1 – عملكرد پردازنده‌ها439 کیلوبایتdownload
جزوه شماره 2 – اتصال حافظه و ورودي/خروجي به پردازنده‌ها1763 کیلوبایتdownload
راهنماي برنامه‌نويسي AVR به زبان C در محيط AVR Studio662 كيلوبايتdownload
اصول برنامه‌نويسي AVR به زبان C400 كيلوبايتdownload
كتابهاي الكترونيكي در مورد AVR3170 کیلوبایتdownload
فيلم‌ها و انيميشن‌هاي آموزشي19800 کیلوبایتdownload
پروگرامر AVR624 کیلوبایتdownload
پروژه‌هاي AVR3190 کیلوبایتdownload
برگه اطلاعاتي ATMEGA325390 کیلوبایتdownload
آشنايي با نصب و استفاده از نرم‌افزار شبيه‌ساز Proteus3000 کیلوبایتdownload
اسلايدهاي آموزش نرم‌افزار شبيه‌ساز Proteus2450 کیلوبایتdownload
CodeVision 2.03.48130 کیلوبایتdownload
MicroC11000 کیلوبایتdownload
bascom 1.11.7.45690 کیلوبایتdownload
WinAVR-20090313-install21500 کیلوبایتdownload
آشنايي با نرم‌افزار AVR Studio542 كيلوبايتdownload
آشنايي با نرم‌افزار Code Vision2460 كيلوبايتdownload
آشنايي با تكنولوژي‌هاي بسته‌بندي تراشه‌ها94 كيلوبايتdownload

برنامه‌نویسی پیشرفته

هدف
• آشنایی با اصول برنامه‌نویسی تحت سیستم‌عامل ویندوز
• آشنایی با اصول برنامه‌نویسی گوشی‌های هوشمند
• آشنایی با طراحی بازی‌های رایانه‌ای و کاربرد آن در مهندسی پزشکی
• آشنایی با طراحی سیستم‌های سلامت‌یار

پیش نیاز: برنامه‌نویسی کامپیوتر


سرفصل درس
• یادآوری سریع اصول برنامه‌نویسی به زبان C، ساختارهای اساسی و عملکردها، ساختمان‌ها و کاربرد آنها
• آشنایی با اصول برنامه‌نویسی شیءگرا، مفاهیم و اصول طراحی، برنامه‌نویسی به زبان ++C (کلاس‌ها و اشياء، روش ايجاد برنامه‌هاي شيءگرا، سازنده‌ها و مخرب‌ها، توابع و کلاس‌هاي دوست، اشياء و توابع، اشاره به اشياء و اشاره‌گر this، تعريف مجدد عملگرها، وراثت، توابع مجازي و چندريختي)
• آشنایی با برنامه‌نویسی تحت ویندوز، آشنايي با محيط .NET و اصول برنامه‌نويسي به زبان C#، آشنايي با نحوه استفاده از کنترل‌هاي پرکاربرد (مانند TextBox، Button، Label، ListBox، CheckBox و …) در قالب پروژه‌هاي کوچک و کاربردي، آشنايي با نحوه توسعه نرم‌افزارهايي براي مقاصد سطح بالا (ارتباط با پورت سريال و USB، گرافيک، پخش صوت و تصوير، پایگاه داده)
• آشنایی با برنامه‌نویسی دستگاه‌های هوشمند، بسته‌ی نرم‌افزاری Xamarin، طراحی فرم، استفاده از امکانات خاص دستگاه‌های هوشمند، پروژه‌های کوچک و کاربردی اندروید
• آشنایی با مفاهیم بازی‌سازی رایانه‌ای، اصول و کاربردها، موتور بازی‌سازی Construct2
• مقدمه‌ای بر سلامت الکترونیک، طراحی یک سیستم سلامت‌یار

منابع
۱) برنامه‌نويسي به زبان C# – حميدرضا رضايي و زهرا عسکري – انتشارات کنکاش – ۱۳۹۰.

۲) آموزش گام‌به‌گام C#.NET – عين‌ا… جعفرنژاد قمي و رمضان عباس‌نژاد – انتشارات علوم رايانه – ۱۳۹۰.

۳) برنامه‌نویسی موبايل با C# با استفاده از Xamarin.Android – منصور عمرانی – انتشارات پندار پارس – ۱۳۹۴.

4) Head First Android Development: A Brain-Friendly Guide, 2nd Edition, Dawn Griffiths, O’Reilly Media; 2nd Edition, 2017.
5) Mobile Development with C#: Building Native iOS, Android, and Windows Phone Applications, Greg Shackles, O’Reilly Media, 2012.
6) Mostly Codeless Game Development: New School Game Engines, Robert Ciesla, Apress, 2017.

نام مطلبحجم فایللینک دانلود
آشنايي با مدكنسول محيط NET.532 کیلوبایتdownload
نرم‌افزار TurboC++3 با قابليت تمام صفحه – Full Screen4450 کیلوبایتdownload
نرم‌افزار Borland C++ 5.5 تحت ويندوز به همراه نرم‌افزار گشودن فايل‌هاي Help89600 کیلوبایتdownload
كتاب آموزش جامع C‌ نوشته داوود كريم‌زادگان مقدم (423 صفحه)4044 کیلوبایتdownload
مرجع كاربري C Reference Manual نوشته دنيس ريچي (31 صفحه)78 کیلوبایتdownload
كتاب خود آموز ++C نوشته Juan Solie – شامل 144 صفحه1243 کیلوبایتdownload
كتاب خودآموز  ++Wrox Press C1189 کیلوبایتdownload
كتاب آموزش برنامه‌نويسي به زبان ++C – شامل 214 صفحه6760 کیلوبایتdownload
كتاب برنامه‌‌نويسي بازي ++Programming Windows Games with Borland C- نوشته N. Barkakati شامل 541 صفحه     3404 کیلوبایتdownload
سايت برنامه‌نويسي ويندوز در دانشگاه بينگهمتون نيويورکhttp://www.cs.binghamton.edu/~reckert/360/360notes.html
کتاب آموزشي گرافيک در #C3700 کیلوبایتdownload
آموزش زبان #C – شامل 182 صفحه1760 کیلوبایتdownload
كتاب آموزش جامع زبان برنامه‌نويسي #C نوشته اسلام احمدزاده – 579 صفحه7717 کیلوبایتdownload
آموزش Visual C# 2005 نوشته سيد محمد هاشميان – 951 صفحه12476 کیلوبایتdownload
مرجع کامل C#639 کیلوبایتdownload
آموزش .NET برای مبتدیان2012 کیلوبایتdownload
برنامه‌نويسي ويندوز موبايل- ترجمه مهدي محبيان927 کیلوبایتdownload
يک مثال عملي از برنامه‌نويسي به زبان #C براي موبايل858 کیلوبایتdownload
خودآموز زبان جاوا10953 کیلوبایتdownload
بسته کامل برنامه‌نويسي موبايل به زبان Java – حامد شريفي2670 کیلوبایتdownload
J2MEdit – Syntax Editor for mobile devices108 کیلوبایتdownload
آموزش گام به گام J2ME990 کیلوبایتdownload
آموزش برنامه‌نويسي موبايل به زبان J2ME -نوشته ايمان اشکاوند-حسن فرزانه1926 کیلوبایتdownload
برنامه‌نويسي سيستم‌عامل اندرويد – Android905 کیلوبایتdownload
آموزش ويژوال بيسيك 6 شامل 461 صفحه2730 کیلوبایتdownload

سیستم‌های ارتباطی در مهندسی پزشکی

هدف
• آشنایی با پروتکل‌های ارتباطی سیستم‌های دیجیتال
• آشنايي با زيرساخت‌ها و پروتکل‌هاي شبکه‌هاي کامپيوتري
• آشنايي با تكنيكهاي برنامه‌نويسي و طراحي سيستم‌هاي مبتني بر شبکه و اينترنت
• آشنايي و طراحي با سيستم‌هاي نوين الکترونيکي حوزه سلامت

سرفصل‌ها

 • اصول برقراری ارتباط در سیستم‌های مبتنی بر پردازنده، ارتباطات موازی و سریال، برنامه‌نویسی پورت سریال میکروکنترلر، برنامه‌نویسی کامپیوتر برای ارتباط با پورت سریال
 • پروتکل‌های ارتباطی دیگر (USB، TWI، SPI، 1Wire، Bluetooth، بی‌سیم رادیویی، مادون‌قرمز، X10، اترنت، شبکه‌ی تلفن، GSM، GPRS و …)
 • آشنايي با مباني شبکه‌هاي کامپيوتري (فلسفه و کاربردها – انواع شبکه‌ها – مدل مرجع OSI – مدل TCP/IP)
 • آشنايي مختصر با لايه واسط شبکه (کانال‌هاي انتقال – استانداردهاي واسط شبکه‌ها – خطايابي – کنترل جريان داده – آدرس‌دهي – کنترل دسترسي)
 • آشنايي با لايه اينترنت (بسته‌هاي IP – آدرس‌هاي IP – پروتکل‌هاي لايه IP – مختصري در مورد مسيريابي)
 • آشنايي با لايه انتقال (بسته‌هاي TCP و UDP)
 • برنامه‌نويسي سوکت (انواع سوکت – برنامه‌نويسي Client/Server)
 • پروتکل‌هاي لايه کاربرد (web، FTP، Telnet)
 • توسعه‌ی نرم‌افزارهای حوزه‌ی سلامت (تشخیص/درمان از راه دور)

منابع اصلی
۱) «طراحي کاربردی سيستم با ميکروکنترلرهای AVR»، محمدرضا يزدچي، جواد راستي، مجتبی نظام‌هاشمی و سعید نصراللهی، انتشارات دانشگاه اصفهان، ویراست دوم، ۱۳۹۳.

۲) اصول مهندسي اينترنت – احسان ملکيان و سید محمدحسین هاشمی‌نژاد– انتشارات نص – ويراست دوم – ۱۳۹۳.

۳) برنامه نویسی شبکه به زبانC# .NET، دیوید ماکوفسکی، ترجمه‌ی عین‌الله جعفرنژاد قمی، انتشارات علوم رایانه، ۱۳۹۰.

منابع فرعی
۱) «طراحي مدارهاي واسط كامپيوتري»، جواد راستي، انتشارات پیام علوی، 1390 (نسخه‌ی الکترونیکی در اینترنت موجود است).

2) N. Mathivanan, “Microprocessors, PC Hardware and Interfacing”, PHI Learning Pvt. Ltd., 2003.
3) Mike Tooley, “PC Based Instrumentation and Control”, Routledge, 2013
4) Swapneel Chandrakant Mhatre, “Microprocessors and Interfacing Techniques”, Jaico Publishing House, 2014.
5) E. Andersson, P. Greenspun, and A. Grumet, “Software Engineering for Internet Applications”,MIT Press, 2006.
6) A. C. Norris, “Essentials of Telemedicine and Telecare”, John Wiley & Sons, 2002.
7) Marlene M. Maheu, Pamela Whitten, Ace Allen, “E-Health, Telehealth, and Telemedicine: A Guide to Startup and Success”, Marlene Maheu, 2001.

نام مطلبحجم فایللینک دانلود
کتاب الکترونيکي «طراحي مدارهاي واسط کامپيوتري» – جواد راستي9.23 مگابايتdownload
جزوه خلاصه شده درس مدارهاي واسط – مهر 13902.45 مگابايتdownload
آشنایی با میکرو کنترلر AVR1.9 مگابایتdownload
گسترش آدرس38 کیلوبایتdownload
عملكرد پردازنده‌ها318 کیلوبایتdownload
اتصال حافظه و ورودي/خروجي به پردازنده‌ها1390 کیلوبایتdownload
كاتالوگ پردازنده 8088379 کیلوبایتdownload
آشنايي با پردازنده‌هاي 88/8086439 کیلوبایتdownload
مروري بر سير تحول پردازنده‌ها107 کیلوبایتdownload
آشنايي با برنامه‌نويسي به زبان اسمبلي 88/8086193 کیلوبایتdownload
پينهاي باس XT و ISA792 کیلوبایتdownload
طراحي كارت XT ورودي165 کیلوبایتdownload
طراحي كارت XT خروجي163 کیلوبایتdownload
گذرگاههاي كامپيوتري1770 کیلوبایتdownload
ليست وقفه‌هاي كامپيوتر59 کیلوبایتdownload
مشخصات اولين كامپيوتر IBM16 کیلوبایتdownload
وقفه‌هاي سخت‌افزاري ميكروكنترلر 805161 کیلوبایتdownload
مشخصات تراشه‌هاي راه‌انداز صفحه كليد32 کیلوبایتdownload
ارتباطات كامپيوتري1420 کیلوبایتdownload
برنامه‌نويسي پورتهاي كامپيوتر در ويندوز400 کیلوبایتdownload
فايل inpout32.dll32 كيلوبايتdownload
نرم‌افزار PortTalk133 كيلوبايتdownload
فايل comport.h4 كيلوبايتdownload
پورت موازي كامپيوتر585 كيلوبايتdownload
پورت سريال كامپيوتر1500 كيلوبايتdownload
اصول مهندسي اينترنت – احسان ملکيان – ويراست اول8451 کيلوبايتdownload
اصول مهندسي اينترنت – احسان ملکيان – ويراست دوم14213 کيلوبايتdownload
C# Network Programming6291 کیلوبایتdownload
نمونه سوکت‌نويسي در #C (عليرضا شيرازي)161 کیلوبایتdownload
نمونه سوکت‌نويسي در #C (بابک لوني)213 کیلوبایتdownload
آموزش برنامه‌نويسي سوکت براي برنامه‌نويسان (يونس فرهادنيا)3709 کیلوبایتdownload
TCP/IP Tutorial and Technical Overview3188 کیلوبایتdownload
برنامه‌نويسي سوکت TCP با فرم‌هاي ويندوز در #C (جواد راستي)
فیلم آموزشی را اینجا ببینید.
660 کیلوبایتdownload
راهنماي تصويري شبکه کردن دو يا چند کامپيوتر (جواد راستي)1100 کیلوبایتdownload
گفتاری در مورد Tele-Medicine1220 کیلوبایتdownload

مدارهای منطقی و سیستم‌های دیجیتال

هدف
• آشنايي با جايگاه و اصول طراحي مدارات منطقي و سیستم‌های دیجیتال

سرفصل دروس
مقدمه: آشنايي با سيستم‌هاي تصميم‌گيري ديجيتال، سازمان کامپيوتر پايه، منطق دودويي.

سيستم هاي عددي و كدگذاري: سيستم دودويي و سيستم‌هاي مشابه، تبديل مبنا، محاسبات در مبناهاي ديگر، اعداد علامتدار، نمايش اعداد منفي، سيستم‌هاي متمم، سيستم‌هاي كدگذاري (انواع کدهاي BCD، افزونه، گري،کدهاي تشخيص و تصحيح خطا، کدهاي نمايش حروف).

اصول تحليل و طراحي مدارهاي منطقي: توابع منطقي، عملگرها و نمادها، روشهاي توصيف يک تابع/مدار منطقي (فرم کانوني، جدول درستي، ترسيم مدار ديجيتال)، اصول ساده‌سازي مدارات منطقي، اصول موضوعي جبر بول، قضاياي پايه و خواص جبر بول، نمودارهاي ون، فرم‌هاي استاندارد SOP و POS، تبديل روشهاي توصيف يک تابع/مدار منطقي به يکديگر، روند طراحي مدارات منطقي ترکيبي، مدارات دوطبقه، عموميت گيتهاي NAND و NOR، آشنايي با ساير گيتها، اصول طراحي مدارات منطقي واقعي، ساده‌سازي تابع/مدار منطقي با جدول کارنو، حالت‌هاي بي‌اهميت.

طراحي ماژولي مدارهاي منطقي ترکيبي: مدارت مبدل کد، مدارات محاسباتي دودويي، مقايسه‌گر، کدگشا و مدارهاي مربوطه، کدکننده، مالتي‌پلکسر و کاربردها، دي‌مالتي‌پلکسر، مدارات منطقي با كاربرد خاص، مدارهاي منطقي تركيبي قابل برنامه‌ريزي (ROM، CAL، PAL، PLA، FPLA)

مدارهاي ترتيبي همگام: جدول و نمودار حالت، عناصر ذخيره‌کننده، لچ‌ها، فليپ‌فلاپ‌ها و کاربردهاي آنها، روش تحليل و طراحي مدارهاي ترتيبي همگام، ثبات، شمارنده تموجي، شمارنده‌هاي همگام، شمارنده‌هاي خاص، مدل‌هاي ميلي و مور، مدارهاي آشکارساز رشته، کنترل‌کننده‌هاي حالت متناهي، اتصال ثبات‌ها، گذرگاه مشترک ورودی و خروجی، حافظه‌ها

توصيف سخت‌افزار: آشنايي با اصول زبان‌هاي توصيف سخت‌افزار، نمونه‌هايي از طراحي مدارات منطقي تركيبي و ترتيبي به كمك Verilog

منابع

• Digital Logic Circuit Analysis and Design, by: Victor Nelson, H. Troy Nagle, David Irwin & Bill Carroll, Prentice Hall.

اين كتاب با عنوان «تحليل و طراحي مدار هاي منطقي ديجيتال» توسط دكترسپيدنام به فارسي ترجمه شده است.

• Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design, S.Brown & Z.Vranesic, McGraw Hill.

نام مطلبحجم فایللینک دانلود
جزوه فارسي مدار منطقي2330 کیلوبایتdownload
کتاب Digital Logic Circuit Analysis and Design, Nelson & et. al15882 کیلوبایتdownload
کتاب طراحي ديجيتال – موريس مانو18811 کیلوبایتdownload
حل تمرين‌هاي کتاب طراحي ديجيتال – موريس مانو2917 کیلوبایتdownload
کتاب Theory and Problems of Digital Principles22609 کیلوبایتdownload

مبانی برنامه‌نویسی کامپیوتر

هدف
• آشنايي با اصول برنامه‌نويسي به زبانهاي سطح بالا
• آشنايي با تكنيكهاي برنامه‌نويسي به زبانهاي C و C++
در محیط Visual Studio

سرفصل دروس
• مقدمه
آشنايي با نيازها و اهداف برنامه‌نويسي
تاريخچه و سيرتكامل زبانهاي برنامه‌نويسي
• مباني برنامه‌نويسي
الگوريتم و فلوچارت – برنامه‌هاي محاسباتي – مباني برنامه‌نويسي C – انواع داده‌ها و عملگرها در C – توابع ورودي/خروجي در زبان C – آشنايي با يک محيط برنامه‌نويسي – پياده‌سازي برنامه‌هاي محاسباتي به زبان C
• ساختارهاي تصميم‌گيري
برنامه‌هاي مبتني بر تصميم‌گيري – ساختارهاي if و if…else – تصميم‌گيريهاي چندگانه – ساختار switch
• ساختارهاي تكرار
برنامه‌هاي مبتني بر تكرار – تكرار معين – ساختار for – تكرار نامعين – ساختار while – ساختار do…while – تكرارهاي تودرتو
• توابع و زيربرنامه‌ها
اصول برنامه‌نويسي پيمانه‌اي – توابع در زبان C – ارسال پارامتر به توابع و دريافت مقدار از توابع – متغيرهاي محلي و عمومي – کلاس‌هاي حافظه – توابع بازگشتي
• آرايه‌ها و رشته‌ها
آرايه‌هاي يك‌بعدي – ارسال آرايه به توابع – عمليات آرايه‌ها – جستجو و مرتب‌سازي آرايه‌ها – آرايه‌هاي دو بعدي – ارسال آرايه‌هاي دوبعدي به توابع
مقداردهي اوليه آرايه‌ها – رشته‌ها – توابع ورودي/خروجي رشته‌ها – عمليات رشته‌اي
• اشاره‌گرها
اصول عملكرد اشاره‌گرها – متغيرهاي اشاره‌گر – عمليات اشاره‌گرها – متغيرهاي پويا – اشاره‌گرها و توابع – انواع فراخواني پارامترها – رابطه اشاره‌گرها با ساختارهاي ديگر – اشاره‌گرها و آرايه‌ها – اشاره‌گرها و رشته‌ها – اشاره‌گرها و ساختمان
• ساختمان‌ها
تعريف نوع ساختمان و متغير نوع ساختمان – عمليات ساختمان – آرايه‌اي از ساختمانها – ارسال ساختمان به عنوان پارامتر به تابع – ساختمان بيتي – يونيون‌ها – داده‌هاي شمارشي
• فایل‌ها
انواع فایل‌ها – اشاره‌گرهای منطقی – بازکردن و بستن فایل – خواندن و نوشتن فایل – طراحی یک پایگاه داده‌ی ساده

منابع
• «مرجع كامل برنامه‌نويسي به زبان C» – عين‌ا… جعفرنژاد قمي – انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد
• «مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی به زبان C» – محمد داورپناه جزی – نشر دانشگاه صنعتی اصفهان

نام مطلبحجم فایللینک دانلود
آشنايي با مدكنسول محيط NET.532 کیلوبایتdownload
نرم‌افزار TurboC++3 با قابليت تمام صفحه – Full Screen4450 کیلوبایتdownload
نرم‌افزار Borland C++ 5.5 تحت ويندوز به همراه نرم‌افزار گشودن فايل‌هاي Help89600 کیلوبایتdownload
كتاب آموزش جامع C‌ نوشته داوود كريم‌زادگان مقدم (423 صفحه)4044 کیلوبایتdownload
مرجع كاربري C Reference Manual نوشته دنيس ريچي (31 صفحه)78 کیلوبایتdownload
كتاب خود آموز ++C نوشته Juan Solie – شامل 144 صفحه1243 کیلوبایتdownload
كتاب خود آموز  ++Wrox Press C1189 کیلوبایتdownload
كتاب آموزش برنامه‌نويسي به زبان ++C – شامل 214 صفحه6760 کیلوبایتdownload
كتاب برنامه‌‌نويسي بازي ++Programming Windows Games with Borland C- نوشته N. Barkakati شامل 541 صفحه     3404 کیلوبایتdownload
سايت برنامه‌نويسي ويندوز در دانشگاه بينگهمتون نيويورکhttp://www.cs.binghamton.edu/~reckert/360/360notes.html
کتاب آموزشي گرافيک در #C3700 کیلوبایتdownload
آموزش زبان #C – شامل 182 صفحه1760 کیلوبایتdownload
كتاب آموزش جامع زبان برنامه‌نويسي #C نوشته اسلام احمدزاده – 579 صفحه7717 کیلوبایتdownload
آموزش Visual C# 2005 نوشته سيد محمد هاشميان – 951 صفحه12476 کیلوبایتdownload
مرجع کامل C#639 کیلوبایتdownload
آموزش .NET برای مبتدیان2012 کیلوبایتdownload
برنامه‌نويسي ويندوز موبايل- ترجمه مهدي محبيان927 کیلوبایتdownload
يک مثال عملي از برنامه‌نويسي به زبان #C براي موبايل858 کیلوبایتdownload
خودآموز زبان جاوا10953 کیلوبایتdownload
بسته کامل برنامه‌نويسي موبايل به زبان Java – حامد شريفي2670 کیلوبایتdownload
J2MEdit – Syntax Editor for mobile devices108 کیلوبایتdownload
آموزش گام به گام J2ME990 کیلوبایتdownload
آموزش برنامه‌نويسي موبايل به زبان J2ME -نوشته ايمان اشکاوند-حسن فرزانه1926 کیلوبایتdownload
برنامه‌نويسي سيستم‌عامل اندرويد – Android905 کیلوبایتdownload
آموزش ويژوال بيسيك 6 شامل 461 صفحه2730 کیلوبایتdownload

 

سیگنال‌ها و سیستم‌ها

هدف
۱) آشنايي با اصول مدلسازي، نحوه كنترل و بهبود ويژگيهاي سيستمها

۲) آشنايي با اصول مدلسازي، ساخت و بهبود ويژگيهاي سيگنالها

۳) طراحي سيستمهايي براي انجام پردازشهاي خاص روي سيگنالها

پيش‌نياز
گذراندن دروس رياضيات مهندسي و مدار الكتريكي ۱ – آشنايي با نرم‌افزار MATLAB

سرفصل مطالب درس
فصل اول) آشنايي با اصول علم سيگنالها و سيستمها
مقدمه‌اي بر سيگنالها و سيستمها: سيگنالهاي پيوسته و گسسته در زمان و مثالهايي از آنها – سيستمهاي پيوسته و گسسته در زمان و خواص اساسي آنها
سيستمهاي خطي تغييرناپذير با زمان (LTI): سيستمهاي LTI گسسته – جمع كانولوشن و خواص آن – سيستمهاي LTI پيوسته – انتگرال كانولوشن و خواص آن- خواص سيستمهاي LTI و پايداري آنها – توصيف سيستمها با معادلات ديفرانسيل و تفاضلي

فصل دوم) تحليلهاي حوزه فركانس
سري فوريه: سري فوريه سيگنالهاي متناوب پيوسته و گسسته – خواص سري فوريه – سري فوريه و سيستمهاي LTI
تبديل فوريه: تبديل فوريه سيگنالهاي پيوسته و گسسته متناوب و غيرمتناوب – خواص تبديل فوريه – تبديل فوريه و سيستمهاي LTI – مشخصات زماني و فركانسي سيگنالها و سيستمها – نمايش اندازه و فاز تبديل فوريه – پاسخ فركانسي سيستمهاي LTI- دياگرامهاي بوده
نمونه‌برداري: تئوري نمونه‌برداري و قضيه نايكوييست – بازسازي – اعوجاج نگهدارنده و اثر آن – افزايش و كاهش تعداد نمونه‌ها – گذري بر سيگنالهاي صوتي و تصويري و سيستمهاي پردازشگر آنها

فصل سوم) آشنايي با اصول علم كنترل
تبديل لاپلاس: تبديل لاپلاس سيستمها و معكوس آن و خواص آنها – صفر و قطب و اثر آنها در پاسخ سيستم – تبديل لاپلاس و سيستمهاي LTI – تعيين اندازه و فاز تبديل لاپلاس به روش هندسي – سيستمهاي مرتبه اول و دوم و تمام‌گذر – سيستمهاي توصيف‌شده با معادلات ديفرانسيل – تبديل لاپلاس يكطرفه و خواص آن – مدل كردن سيستمها و پاسخ آنها به كمك تبديل لاپلاس
تبديل Z: تبديل Z سيستمهاي گسسته و عكس آن و خواص آنها – تبديل Z و سيستمهاي LTI – سيستمهاي توصيف‌شده با معادلات تفاضلي

مرجع

A.V Oppenheim and A.S. Willsky and S.H. Nawab, Signals and Systems, Prentice Hall.

اين كتاب با نام «سيگنالها و سيستمها» توسط محمود دياني به فارسي ترجمه شده است.

#نام مطلبحجم فایللینک دانلود
1راهنماي شماره 1 استفاده از نرم‌افزار MATLAB1598 کیلوبایتdownload
2راهنماي شماره 2 استفاده از نرم‌افزار MATLAB5411 کیلوبایتdownload
3خودآموز نرم افزار MATLAB  

طراحی مدارهای واسط

هدف
• آشنایی با عملکرد سیستمهای مبتنی بر پردازنده به ویژه کامپیوترها
• آشنایی با نحوه کنترل دستگاههای خارجی از طریق برنامه نویسی پورتهای کامپیوتر
• آشنايي تكميلي با طراحي سيستم‌هاي مبتني بر ميكروكنترلرها

پیش‌نیاز: درس ريزپردازنده – آشنايي با برنامه‌نويسي اسمبلي كامپيوتر و زبان C

سرفصل درس
• يادآوري عملکرد پردازنده ها و سیستمهای مبتنی بر پردازنده، اتصال حافظه و ورودي/خروجي‌هاي ساده به پردازنده، آشنایی با پردازنده 88/8086 و ساختار مادربورد کامپیوترهای پایه PC-XT و بايوس، يادآوري برنامه‌نويسي زبان اسمبلي 88/8086.
• آشنایی با نحوه طراحي يك كارت ساده XT، مباني آدرس‌دهي، نحوه برنامه‌نويسي تحت DOS و ويندوز، مقدمه‌اي بر نحوه درايورنويسي تحت ويندوز، آشنايي با کارتهای (اسلاتهاي) کامپیوتری ISA، EISA، PCI، AGP و PCI-Express و بررسي مزاياي هريك از آنها، تراشه 8255.
• اصول پردازش سيگنالهاي آنالوگ، عملگرها، حسگرها، حلقه‌هاي كنترلي، مبدل آنالوگ به ديجيتال (A/D)، مبدل ديجيتال به آنالوگ (D/A)
• اصول برقراري ارتباط با كامپيوتر، كنترل جريان داده به روش تأخير و دست‌دهي،
• اصول ارتباط موازي، مثال كاربردي (LCD كاراكتري، موتور پله‌اي)، آشنايي با چاپگر، كنترل چاپگر بدون كامپيوتر، برنامه‌نويسي پورت موازي كامپيوتر.
• اصول ارتباط سريال، برنامه‌نويسي پورت سريال ميكروكنترلر و پورت سريال كامپيوتر، مودم، ارتباط به كمك مودم، آشنايي با عملكرد صفحه‌كليد IBM، ماوس.
• مباحث پيشرفته ميكروكنترلر (تايمرها، اتصال ورودي و خروجي استاندارد (KeyPad ، LCD كاراكتري و گرافيكي، صفحه‌كليد و ماوس كامپيوتر) به ميكروكنترلر AVR، راه‌اندازي موتور پله‌اي (Stepper Motor) و موتور DC، تكنيك PWM، رله‌ها و جداسازهاي نوري، پروتكل‌هاي TWI و SPI‌ و سيستم‌هاي نمونه، كارتهاي حافظه MMC/SD، استفاده از تراشه ورودي/خروجي استاندارد 8255، مدهاي كاري 8255، مثالهاي كاربرد 8255)
• آشنایی با پورت USB، معماري USB، جريان اطلاعات در USB، پروتكل USB، توصيفگرها و درخواستها در USB، سخت‌افزار و نرم‌افزار USB.
• كنترل دستگاهها از راه دور، اصول برنامه‌نويسي شبكه، روال كنترل دستگاهها از طريق شبكه كامپيوتري و اينترنت، برنامه‌هاي Client/Server.
• سيستمهاي بلوتوث، توپولوژي و معماري و پروتكل بلوتوث، سخت‌افزار بلوتوث، نرم‌افزار بلوتوث.
• باس IEEE-1394
• گذري بر انواع شبكه‌هاي كنترلي ( Serial ، RS485 ، I2C ، X10 ، CAN ، 1Wire ، LON و …)

• پروتکل‌های ارتباطی دیگر (USB، SPI، Bluetooth، بی‌سیم رادیویی، مادون‌قرمز، X10، شبکه‌ی تلفن، GSM، GPRS و …)
• اصول طراحي روبات، انتخاب اجزاء (بدنه، حسگر، كنترلر، عملگر)، آشنايي با چند زمينه معروف ساخت روبات

منابع


“The 80×86 IBM PC & Compatible Computers”, Muhammed Ali Mazidi and et al, Prentice Hall,2000.

كتاب فوق با نام مدارهاي واسط توسط دكتر قدرت سپيدنام به فارسي ترجمه شده است.

• “The AVR Microcontroller and Embedded Systems Using Assembly and C”, Muhammed Ali Mazidi and et al, Prentice Hall, 2010.

اين كتاب توسط آناهيتا نعيمي به فارسي ترجمه و توسط انتشارات نص در سال 1388 منتشر شده است.

• “PC Interfaces under Windows”, Burkhard Kaink and Hans-Joachim Berndt, Elektor Electronics Publications, 2002.

• “IBM personal computer XT, Technical Reference”, Volume 1,2, IBM, 1983.
• “IBM personal computer AT, Technical Reference”, IBM, 1984.
• “The Intel Microprocessors”, Barry B. Brey, Prentice Hall, 2006.

• “PIC Microcontroller and Embedded Systems”, Muhammed Ali Mazidi and et al, Prentice Hall, 2007.
• “The 8051 Microcontroller and Embedded Systems Using Assembly and C”, Muhammed Ali Mazidi and et al, Prentice Hall, 2006.

 • «طراحي کاربردی سيستم با ميکروکنترلرهای AVR»، محمدرضا يزدچي، جواد راستي، مجتبی نظام‌هاشمی و سعید نصراللهی، انتشارات دانشگاه اصفهان، ویراست دوم، ۱۳۹۳.
 • «طراحي مدارهاي واسط كامپيوتري»، جواد راستي، انتشارات پیام علوی، ۱۳۹۰ (نسخه‌ی الکترونیکی در اینترنت موجود است)
 • “اصول كامل راه‌اندازي و كنترل دستگاههاي جانبي توسط كامپيوتر”، محسن شكيبافر، انتشارات نص، ۱۳۸۴.
 • “روبات تعقیب خط”، جواد راستی، انتشارات کنکاش، ويرايش دوم، ۱۳۸۸.
 • “مرجع علمي-كاربردي سخت‌افزار”، شيرزاد شهرياري، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، ۱۳۸۴.
 • “اسلاتهاي توسعه و طراحي كارتها”، شيرزاد شهرياري، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، ۱۳۷۸.
 • “دیجیتال پایه و طراحی مدارهای واسط”، شیرزاد شهریاری، انتشارات پرتو نگار، ۱۳۸۵.
 • “گذرگاهها و درگاههاي كامپيوترهاي شخصي”، عبدالمجيد منصوريان‌فر و اصغر كريمي، انتشارات دانش‌پژوهان برين – اركان، ۱۳۸۳
 • «۱۱ پروژه با AVR»، سيد مهدي حسيني، انتشارات آفرنگ، بهار ۱۳۸۸.
 • «۱۰ پروژه با AVR»، مهدي كاظم‌لو و سيد مهدي حسيني، انتشارات آفرنگ، تابستان ۱۳۸۸.
 • «آموزش کاربردی میکروکنترلرهای AVR به زبان‌های C و C#»، سجاد ابراهیمی و محمد عادلی‌نیا، انتشارات مؤسسه فرهن
 • “آشنايي با قطعات سخت‌افزار كامپيوتر و نحوه كار آنها”، محمدرضا گرمخوراني، انتشارات نوپردازان، ۱۳۸۳
 • “طراحی، برنامه نویسی و ربط دهی خانواده ۸۰۸۶/۸۸”، جان افن بک، ترجمه دکتر علی پیروی، انتشارات آستان مقدس، ۱۳۷۷.
 • “مدارهای واسطه”، تامپکینز – وبستر، ترجمه دکتر علی پیروی، انتشارات آستان مقدس، ۱۳۸۲.
 • “مبانی میکروپروسسورها و مدارهای واسطه”، دکتر سید محمد احدی، انتشارات دانشگاه امیرکبیر، ۱۳۸۲.
 • “اصول طراحي سيستمهاي ميكروپروسسوري”، دكتر سيد احمد معتمدي، چاپخانه علمي و فرهنگي، ۱۳۷۷.
 • سيستمهاي ميكروپروسسوري ۱۶ و ۳۲ بيتي، دكتر سيد احمد معتمدي، چاپخانه علمي و فرهنگي، ۱۳۷۷.
نام مطلبحجم فایللینک دانلود
کتاب الکترونيکي «طراحي مدارهاي واسط کامپيوتري» – جواد راستي9.23 مگابايتdownload
جزوه خلاصه شده درس مدارهاي واسط – مهر 13902.45 مگابايتdownload
آشنایی با میکرو کنترلر AVR1.9 مگابایتdownload
گسترش آدرس38 کیلوبایتdownload
عملكرد پردازنده‌ها318 کیلوبایتdownload
اتصال حافظه و ورودي/خروجي به پردازنده‌ها1390 کیلوبایتdownload
كاتالوگ پردازنده 8088379 کیلوبایتdownload
آشنايي با پردازنده‌هاي 88/8086439 کیلوبایتdownload
مروري بر سير تحول پردازنده‌ها107 کیلوبایتdownload
آشنايي با برنامه‌نويسي به زبان اسمبلي 88/8086193 کیلوبایتdownload
پينهاي باس XT و ISA792 کیلوبایتdownload
طراحي كارت XT ورودي165 کیلوبایتdownload
طراحي كارت XT خروجي163 کیلوبایتdownload
گذرگاههاي كامپيوتري1.770 کیلوبایتdownload
ليست وقفه‌هاي كامپيوتر59 کیلوبایتdownload
مشخصات اولين كامپيوتر IBM16 کیلوبایتdownload
وقفه‌هاي سخت‌افزاري ميكروكنترلر 805161 کیلوبایتdownload
مشخصات تراشه‌هاي راه‌انداز صفحه كليد32 کیلوبایتdownload
ارتباطات كامپيوتري1.420 کیلوبایتdownload
برنامه‌نويسي پورتهاي كامپيوتر در ويندوز400 کیلوبایتdownload
فايل inpout32.dll32 كيلوبايتdownload
نرم‌افزار PortTalk133 كيلوبايتdownload
فايل comport.h4 كيلوبايتdownload
پورت موازي كامپيوتر585 كيلوبايتdownload
پورت سريال كامپيوتر1500 كيلوبايتdownload