وب سایت شخصی جواد راستی
وب سایت شخصی جواد راستی

لینکها

دانشگاه های ایران

# نام سایت آدرس سایت
1 دانشگاه اصفهان www.ui.ac.ir
2 سيستم آموزش مجازي چهارباغ (دانشگاه اصفهان) http://els.ui.ac.ir
3 دانشگاه صنعتي اصفهان www.iut.ac.ir
4 دانشگاه صنعتي امیرکبیر www.aut.ac.ir
5 دانشگاه صنعتي خواجه نصير www.kntu.ac.ir
6 دانشگاه صنعتي مالک اشتر www.mut.ac.ir
7 دانشگاه شهيد بهشتي www.sbmu.ac.ir
8 دانشگاه صنعتي شريف www.sharif.ir
9 دانشگاه تهران www.ut.ac.ir
10 دانشگاه شيراز www.shirazu.ac.ir
11 دانشگاه کاشان www.kashanu.ac.ir
12 دانشگاه کيش www.kish.ac.ir
13 دانشگاه فردوسي مشهد www.um.ac.ir
14 دانشگاه شهيد چمران اهواز www.scu.ac.ir
15 دانشگاه بين المللي چابهار www.iuc.ac.ir


       کتابخانه های ایران و جهان

# نام سایت آدرس سایت
1 کتابخانه های کانادا www.nlc-bnc.ca
2 کتابخانه ملی فرانسه www.bnf.fr
3 کتابخانه عمومی سیدنی www.library.usyd.edu.aur
4 کتابخانه MIT www.libraries.mit.edu
5 شبکه کتاب ایران www.iranebooks.com
6 کتابخانه ملي ايران www.nlai.ir
7 کتابخانه آستان قدس www.aqlibrary.org
8 کتابخانه دانشگاه تهران www.pages.ut.ac.ir
9 کتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد www.rose-net.co.ir
10 کتابخانه دانشگاه اصفهان

www.book.ui.ac.ir

11 كتابخانه الكترونيكي E-book www.netlibrary.com