وب سایت شخصی جواد راستی
وب سایت شخصی جواد راستی

تجزيه و تحليل سيستم‌ها

هدف

1) آشنايي با اصول مدلسازي، نحوه كنترل و بهبود ويژگيهاي سيستمها
2) آشنايي با اصول مدلسازي، ساخت و بهبود ويژگيهاي سيگنالها
3) طراحي سيستمهايي براي انجام پردازشهاي خاص روي سيگنالها

 پيش‌ نياز

گذراندن دروس رياضيات مهندسي و مدار الكتريكي 1 - آشنايي با نرم‌افزار MATLAB

سرفصل مطالب درس

فصل اول) آشنايي با اصول علم سيگنالها و سيستمها
مقدمه‌اي بر سيگنالها و سيستمها: سيگنالهاي پيوسته و گسسته در زمان و مثالهايي از آنها - سيستمهاي پيوسته و گسسته در زمان و خواص اساسي آنها
سيستمهاي خطي تغييرناپذير با زمان (LTI): سيستمهاي LTI گسسته - جمع كانولوشن و خواص آن - سيستمهاي LTI پيوسته - انتگرال كانولوشن و خواص آن- خواص سيستمهاي LTI و پايداري آنها - توصيف سيستمها با معادلات ديفرانسيل و تفاضلي

فصل دوم) تحليلهاي حوزه فركانس
سري فوريه: سري فوريه سيگنالهاي متناوب پيوسته و گسسته - خواص سري فوريه - سري فوريه و سيستمهاي LTI تبديل فوريه: تبديل فوريه سيگنالهاي پيوسته و گسسته متناوب و غيرمتناوب - خواص تبديل فوريه - تبديل فوريه و سيستمهاي LTI - مشخصات زماني و فركانسي سيگنالها و سيستمها - نمايش اندازه و فاز تبديل فوريه - پاسخ فركانسي سيستمهاي LTI
نمونه‌برداري: تئوري نمونه‌برداري و قضيه نايكوييست - بازسازي - اعوجاج نگهدارنده و اثر آن - افزايش و كاهش تعداد نمونه‌ها - گذري بر سيگنالهاي صوتي و تصويري و سيستمهاي پردازشگر آنها

فصل سوم) آشنايي با اصول علم كنترل
تبديل لاپلاس: تبديل لاپلاس سيستمها و معكوس آن و خواص آنها - صفر و قطب و اثر آنها در پاسخ سيستم - تبديل لاپلاس و سيستمهاي LTI - تعيين اندازه و فاز تبديل لاپلاس به روش هندسي - سيستمهاي مرتبه اول و دوم و تمام‌گذر - سيستمهاي توصيف‌شده با معادلات ديفرانسيل - تبديل لاپلاس يكطرفه و خواص آن - مدل كردن سيستمها و پاسخ آنها به كمك تبديل لاپلاس - دياگرامهاي بوده
تبديل Z: تبديل Z سيستمهاي گسسته و عكس آن و خواص آنها - تبديل Z و سيستمهاي LTI - سيستمهاي توصيف ‌شده با معادلات تفاضلي

مراجع

• A.V Oppenheim and A.S. Willsky and S.H. Nawab," Signals and Systems", Prentice Hall.

اين كتاب با نام «سيگنالها و سيستمها» توسط محمود دياني به فارسي ترجمه شده است

ارزيابي

• 6 نمره آزمون ميان‌ترم
• 10 - 8 نمره آزمون پايان‌ترم و نظر مدرس
• 6 - 4 نمره آزمونهاي كلاسي و تكاليف عملي MATLAB

تحويل کليه پروژه‌ها و کسب حداقل نيمي از نمره هر پروژه و نيمي از 14 نمره كتبي جهت گذراندن درس الزامي است.
طبق قوانين آموزشي، غيبت بيش از سه جلسه باعث حذف درس مي‌شود.

 مطالب مفید

 

1 راهنماي شماره 1 استفاده از نرم‌افزار MATLAB 1.598 کیلوبایت download
2 راهنماي شماره 2 استفاده از نرم‌افزار MATLAB 5,411 کیلوبایت download
3 خودآموز نرم افزار MATLAB