وب سایت شخصی جواد راستی
وب سایت شخصی جواد راستی

پردازش تصاویر دیجیتال

 

هدف

 • آشنایی با مبانی نظری پردازش تصاویر دیجیتال و پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌ها آن در یک محیط برنامه‌نویسی مناسب
 • آشنایی با مدل‌های بهبود کیفیت و استخراج اطلاعات از تصاویر پزشکی

پیش نیاز: آشنایی با اصول پردازش سیگنال‌های دیجیتال، آشنایی با مبانی برنامه‌نویسی MATLAB

سرفصل درس

 1. مقدمه‌ای بر پردازش تصویر: تعاریف، کاربردها، اهداف، حوزه‌ها، مراحل اساسی پردازش تصویر
 2. مبانی احساس، دریافت و درک تصاویر: مبانی دریافت بصری، ناهنجاری‌های سامانه‌ی بینایی، احساس و دریافت تصاویر، دستگاه‌های تصویربرداری، نمونه‌برداری و چندی‌سازی، روش‌های نمایش تصویر
 3. پردازش تصاویر در حوزه‌ی مکان I: روابط بین پیکسل‌های تصویر، مبانی پردازش ماتریسی و آرایه‌ای، روش‌های ریاضی و منطقی پردازش تصاویر، تبدیل‌های شدت، پردازش هیستوگرام و تحلیل‌های احتمالاتی، تبدیل‌های هندسی
 4. پردازش تصاویر در حوزه‌ی مکان II: مبانی پردازش سیگنال‌ها به کمک فیلترهای خطی، پردازش یک‌بعدی و دوبعدی تصاویر، انواع فیلترهای حوزه‌ی مکان، روش‌های فازی
 5. پردازش تصاویر در حوزه‌ی فرکانس: مبانی پردازش سیگنال‌ها در حوزه‌ی فرکانس، پردازش یک‌بعدی تصاویر به‌کمک تحلیل فوریه، تبدیل فوریه‌ی دوبعدی، انواع فیلترهای حوزه‌ی فرکانس، سایر تبدیل‌های جداپذیر تصاویر
 6. پردازش تصویرهای رنگی: مبانی و مدل‌های رنگ، پردازش تصویرهای شبه‌رنگی و تمام‌رنگی، تبدیل‌های فضای رنگ، فیلترهای رنگی
 7. بهبود و بازسازی تصاویر: مدل‌های نویز و تخریب، روش‌های مکانی و فرکانسی بهبود تصاویر، فیلترهای حذف نویز
 8. فشرده سازي تصوير: اصول و مدل­هاي فشرده سازي تصوير، تئوري اطلاعات، فشرده سازي بدون اتلاف و همراه با با اتلاف، استانداردهاي فشرده سازي.
 9. بخش‌بندی تصاویر: تشخیص اجزاء تصویر، آستانه‌گیری، بخش‌بندی مبتنی بر ناحیه، بخش‌بندی تصاویر رنگی.
 10. مباحث پیشرفته در پردازش تصویر: تبدیل موجک و پردازش تصاویر چنددقتی، روش‌های شکل‌شناسی

منابع اصلی

1-       R.C. Gonzalez, R.E. Woods, “Digital Image Processing”, Prentice Hall, 3rd Edition, 2007.

2-       R.C. Gonzalez, R.E. Woods, S.L. Eddins, “Digital Image Processing using MATLAB”, Pearson Prentice Hall, 2nd Edition, 2009.

3-       G. Dougherty, “Digital Image Processing for Medical Applications”, Cambridge University Press, 2009.

منابع فرعی

1-       I. T. Young, J. J. Gerbrands, and L. J. Van Vliet, “Fundamentals of Image Processing”, Delft University of Technology, 4th Edition, 2002.

2-       W.K. Pratt, “Introduction to Digital Image Processing”, CRC Press, 2013.

3-       A.K. Jain, “Fundamentals of Digital Image Processing”, Prentice Hall, 1989.

4-       M. Nixon, and A. S. Aguado, “Feature Extraction and Image Processing”, Elsevier, 2nd Edition, 2008.

5 -      M Petrou, “Image Processing: The Fundamentals”, Willey Pub., 2nd Edition, 2010.

ارزيابي

5 نمره ميان ترم - 10 نمره پايان‌ترم - 4 نمره پروژه عملي و تكاليف كلاسي (کدنویسی با MATLAB یا OpenCV) - یک نمره سمینار

 

 

مطالب مفید 

 

1 مروری بر ماتریس‌ها و بردارها، سیستم‌های خطی و احتمالات و متغیرهای تصادفی  460 کیلوبایت download
2 Fundamentals of Digital Image Processing (Jain) 45.5 مگابایت download
3  Digital Image Processing (ٖGonzalez - 2nd edition - 2 chapters) 6.2 مگابایت download
4

Digital Image Processing (ٖGonzalez - 2nd edition - Full)

59 مگابایت download
5

Digital Image Processing (ٖGonzalez - 3rd edition - Slides)

 186 مگابایت download
6 Fundamentals of Image Processing (Young) 905 کیلوبايت download
7 Feature Extraction and Image Processing (Nixon) 7.9 مگابایت download
8

Biosignal and Biomedical Image Processing (Matlab-Based Applications) - Semmlow

 7.9 مگابایت download
9 http://ImageProcessingPlace.com