وب سایت شخصی جواد راستی
وب سایت شخصی جواد راستی

روش تحقیق و گزارش‌نویسی

هر تحقیق علمی با نگارش پیشنهادیه آغاز و با نگارش گزارش پایانی (پایان‌نامه) تکمیل می‌شود. برای ایجاد مستندات علمی باید از اصولی پیروی کنید که مطالب زیر شما را به یادگیری آن‌ها راهنمایی می‌کنند.

 

راهنمای نوشتن پیشنهادیه 300 KB download
راهنمای پارسی‌نویسی 1800 KB download
راهنمای مرجع‌نویسی IEEE 460 KB download
راهنماي نگارش پروپوزال پژوهش در آموزش 780 KB download
راهنمای تدوین پایان‌نامه 212 KB download

 

 

English page

 

 

 

under construction

تجزيه و تحليل سيستم‌ها

هدف

1) آشنايي با اصول مدلسازي، نحوه كنترل و بهبود ويژگيهاي سيستمها
2) آشنايي با اصول مدلسازي، ساخت و بهبود ويژگيهاي سيگنالها
3) طراحي سيستمهايي براي انجام پردازشهاي خاص روي سيگنالها

 پيش‌ نياز

گذراندن دروس رياضيات مهندسي و مدار الكتريكي 1 - آشنايي با نرم‌افزار MATLAB

سرفصل مطالب درس

فصل اول) آشنايي با اصول علم سيگنالها و سيستمها
مقدمه‌اي بر سيگنالها و سيستمها: سيگنالهاي پيوسته و گسسته در زمان و مثالهايي از آنها - سيستمهاي پيوسته و گسسته در زمان و خواص اساسي آنها
سيستمهاي خطي تغييرناپذير با زمان (LTI): سيستمهاي LTI گسسته - جمع كانولوشن و خواص آن - سيستمهاي LTI پيوسته - انتگرال كانولوشن و خواص آن- خواص سيستمهاي LTI و پايداري آنها - توصيف سيستمها با معادلات ديفرانسيل و تفاضلي

فصل دوم) تحليلهاي حوزه فركانس
سري فوريه: سري فوريه سيگنالهاي متناوب پيوسته و گسسته - خواص سري فوريه - سري فوريه و سيستمهاي LTI تبديل فوريه: تبديل فوريه سيگنالهاي پيوسته و گسسته متناوب و غيرمتناوب - خواص تبديل فوريه - تبديل فوريه و سيستمهاي LTI - مشخصات زماني و فركانسي سيگنالها و سيستمها - نمايش اندازه و فاز تبديل فوريه - پاسخ فركانسي سيستمهاي LTI
نمونه‌برداري: تئوري نمونه‌برداري و قضيه نايكوييست - بازسازي - اعوجاج نگهدارنده و اثر آن - افزايش و كاهش تعداد نمونه‌ها - گذري بر سيگنالهاي صوتي و تصويري و سيستمهاي پردازشگر آنها

فصل سوم) آشنايي با اصول علم كنترل
تبديل لاپلاس: تبديل لاپلاس سيستمها و معكوس آن و خواص آنها - صفر و قطب و اثر آنها در پاسخ سيستم - تبديل لاپلاس و سيستمهاي LTI - تعيين اندازه و فاز تبديل لاپلاس به روش هندسي - سيستمهاي مرتبه اول و دوم و تمام‌گذر - سيستمهاي توصيف‌شده با معادلات ديفرانسيل - تبديل لاپلاس يكطرفه و خواص آن - مدل كردن سيستمها و پاسخ آنها به كمك تبديل لاپلاس - دياگرامهاي بوده
تبديل Z: تبديل Z سيستمهاي گسسته و عكس آن و خواص آنها - تبديل Z و سيستمهاي LTI - سيستمهاي توصيف ‌شده با معادلات تفاضلي

مراجع

• A.V Oppenheim and A.S. Willsky and S.H. Nawab," Signals and Systems", Prentice Hall.

اين كتاب با نام «سيگنالها و سيستمها» توسط محمود دياني به فارسي ترجمه شده است

ارزيابي

• 6 نمره آزمون ميان‌ترم
• 10 - 8 نمره آزمون پايان‌ترم و نظر مدرس
• 6 - 4 نمره آزمونهاي كلاسي و تكاليف عملي MATLAB

تحويل کليه پروژه‌ها و کسب حداقل نيمي از نمره هر پروژه و نيمي از 14 نمره كتبي جهت گذراندن درس الزامي است.
طبق قوانين آموزشي، غيبت بيش از سه جلسه باعث حذف درس مي‌شود.

 مطالب مفید

 

1 راهنماي شماره 1 استفاده از نرم‌افزار MATLAB 1.598 کیلوبایت download
2 راهنماي شماره 2 استفاده از نرم‌افزار MATLAB 5,411 کیلوبایت download
3 خودآموز نرم افزار MATLAB    


 

طراحي سيستم‌هاي ديجيتال

صفحه در دست طراحی می باشد.

 

 

 

 

پردازش آماري الگو

صفحه در دست طراحی می باشد.

 

 

 

 

زیر مجموعه ها