ریزپردازنده

۱

مدار های منطقی

۱

درس مدارهای واسط

۱

برنامه‌نویسی سیستم

۱

آزمایشگاه طراحی مدارهای واسط

۱

پردازش تصويروبينايي ماشين

۱

سيستم هاي كنترل خطي

۱

ساختمان داده و الگوریتم‌ها

۱