مارس 28, 2020

مدارهای منطقی

هدف آشنایی با جایگاه و اصول طراحی مدارات منطقی سرفصل مطالب درس •مقدمه آشنایی با سیستم‌های تصمیم‌گیری دیجیتال، سازمان کامپیوتر پایه •سیستم های عددی و کدگذاری: […]